De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Overleg tussen VVTT-bestuur en Hoofdbestuur NTTB

Op 15 april jl. hebben Rinie Kling, Thijs van Veen en Terry Schaffers overleg gevoerd met John van Schuilenburg (HB-lid NTTB topsport) en Paul de Ruijter (manager bondsbureau). De volgende punten zijn besproken:

Beroepscode voor trainers
Er is een beroepscode door de NFWS ontwikkeld voor werkers in de sport onder de titel: "Houvast voor kwaliteit en sportmoraal." In een gezamenlijke actie van de NTTB en de VVTT zal deze beroepscode onder de aandacht worden gebracht. Voor wie niet wil wachten, kan de brochure hierover bestellen bij de NFWS, Maliebaan 88, 3581 CX Utrecht.
 

Regionale technische bijeenkomsten

Met het hoofdbestuur van de NTTB is afgesproken dat de afdelingen middels een brief worden geinformeerd over de gang van zaken bij het organiseren van een regionale technische bijeenkomst.
Het doel is om in alle afdelingen één technische bijeenkomst per jaar te organiseren.
De VVTT zorgt voor een gekwalificeerde docent en een onderwerp van de bijeenkomst. Ook worden de uitnodigingen aan de leden van de VVTT binnen de afdeling gezonden en wordt publicatie verzorgd via de website van de VVTT en Visie.
De afdeling zorgt voor een geschikte zaal en plant in overleg met de VVTT de datum.
De coördinatie zal in handen zijn van het nieuwe bestuurslid technische bijeenkomsten.
 

Adviescommissie Topsport NTTB

Een tijdje geleden was er sprake van dat de VVTT een kwaliteitszetel in de bondsraad zou krijgen. Dat idee is van de baan. Een bestuurslid van de VVTT zal nu zitting gaan nemen in de adviescommissie topsport van de NTTB. Deze commissie zal het hoofdbestuur van de NTTB ondermeer adviseren over beleidsontwikkeling, het beleid regelmatig evalueren en als denk-tank en klakbord fungeren. Naast de VVTT zullen de BVE, 1 of meer toptrainers, externe deskundigen deel uit maken van deze commissie.
De commissie zal na de zomervakantie met haar werkzaamheden starten.
 

Licentiesysteem

Regelmatig worden aan de VVTT bestuursleden vragen gesteld over het licentiesysteem. 
Hoewel de VVTT direct betrokken is geweest bij de totstandkoming van het reglement, is de NTTB aansprakelijk voor de uitvoering van het reglement. 
NTTB en VVTT zijn het er over eens dat een licentieregeling goed is. Immers kwaliteitsbewaking van de trainers is in het belang van de spelers, de clubs en de trainers zelf. De uitvoering van het reglement is helaas een zorgenkindje.
Doordat het bondsbureau van de NTTB een crisis heeft doorgemaakt, zijn een hoop zaken blijven liggen. Hier was de uitvoering van het licentiesysteem er één van. Zo ontvingen trainers geen of een verkeerde licentie, werden geen certificaten na het volgen van bijscholingen verstrekt, mankeerde het aan de administratie van de licenties. 
Aangezien per 1 juli 2002 de licenties van de eerste lichting licentiehouders komen te vervallen en verlengd dienen te worden, zal het bondsbureau snel actie ondernemen. Betreffende trainers zullen een brief ontvangen waarin aangegeven wordt of men aan de voorwaarden heeft voldaan voor het behoud van de licentie.
 

Cursusmateriaal trainer A-cursus vernieuwd

Al heel wat jaren merken cursisten van de trainer A-cursus op dat de verstrekte readers verouderd zijn. De NTTB onderkent dit. Per september zal een update van het cursusmateriaal beschikbaar zijn. Inmiddels zijn diverse werkgroepen gestart om het materiaal tijdig klaar te krijgen.
 

Procedure vacature NTTB-trainers

Sinds 1995 bestaat een afspraak tussen het VVTT-bestuur en het NTTB-bestuur om meer openheid te betrachten bij het vervullen van vacatures. In principe dient het bondsbureau een advertentie te plaatsen via VISIE, het eigen bondsorgaan, kranten en/of website. Hierdoor nodigt het NTTB-bestuur meer trainers uit om de solliciteren op de functie. 
Onlangs kwam, vanwege het vertrek van Yang, de functie van herenbondscoach vrij. Van de bovengenoemde procedure is toen afgeweken, omdat de vacature intern werd opgelost. De taak van Jong-Oranje coach Pieke Franssen werd nu uitgebreid met de verantwoording over de herenselectie (Trinko Keen en Danny Heister). Het VVTT-bestuur kan zich vinden in deze oplossing, mede gezien de noodzaak om de de taken van Yang snel over te nemen. 
Echter voor alle vacatures betreffende trainersfuncties van de NTTB dient een sollicitatieprocedure te worden gevolgd.