De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Geschiedenis van de VVTT


De Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) is op zaterdag 18 juni 1988 opgericht. Op die dag waren in congrescentrum De Reehorst in Ede ongeveer 50 trainers bijeen. Vanuit de trainers was er destijds behoefte aan een betere behartiging van hun belangen en ook aan een betere bevordering van hun vakdeskundigheid. De VVTT heeft deze twee pijlers meegekregen: belangenbehartiging, in de ruimste zin, ook in de richting van de NTTB, en daarnaast deskundigheidsbevordering van de tafeltennistrainers door middel van het aanbieden van bijscholingen en het vaktijdschrift VISIE.

Het voortouw tot de oprichting van de VVTT werd genomen door onder anderen Ad Poulissen, Theo Rieken, Bert van der Helm en Carel Deken. Ad Poulissen, oud-voorzitter van de NTTB en oud-voorzitter van de topsportcommissie van de NTTB, werd de eerste voorzitter van de VVTT. Theo Rieken was werknemer van de NTTB en vervulde bij de VVTT een adviseursrol, hij was geen bestuurslid. Het blad VISIE bestond vanaf februari 1984 al als een uitgave van de commissie opleidingen van de NTTB en werd doorgeschoven naar de VVTT. De commissie opleidingen “neemt met enige weemoed afscheid van ons geesteskind en spreekt de wens uit dat zowel de VVTT als VISIE uitgroeien tot een volwassen eenheid”, zo schrijft commissievoorzitter R. van Soldt in VISIE nr. 8 van februari 1989. Vanaf nummer 8 is VISIE een uitgave van de VVTT.

Ad Stultiens uit Weert was de eerste secretaris/penningmeester van de VVTT. Door ziekte moest hij deze functie al snel neerleggen. Zijn taken werden in december 1988 overgenomen door Thijs van Veen, die men kende als oud-hoofdbestuurslid van de NTTB, oud-lid van de topsportcommissie van de NTTB en als bondsscheidsrechter, echter niet als tafeltennistrainer. Ad Poulissen (06-10-1940 – 23-09-1996), ook geen tafeltennistrainer maar wel heel betrokken bij het wel en wee van de trainers, nam ook al vrij snel afscheid als bestuurslid. Na enkele jaren als voorzitter en als voortrekker te hebben gefungeerd, achtte hij het beter dat een echte trainer deze rol ging overnemen. De voorzittershamer werd per 27 februari 1991 overgenomen door Bertus Keen.

De VVTT sloot zich al bij de oprichting aan bij de NFWS, de Nationale Federatie van Werkers in de Sport. De NFWS verleende administratieve ondersteuning in de vorm van ledenadministratie en contributie-inning, en aan het lidmaatschap van een lidorganisatie van de NFWS was een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering verbonden.

De VVTT richtte haar aandacht in de beginjaren met name op de deskundigheidsbevordering. De VVTT organiseerde regelmatig landelijke en later ook regionale bijscholingen, en het blad VISIE verscheen regelmatig. Het aantal leden van de VVTT nam toe en ook het aantal losse abonnees op VISIE. Onder de bezielende leiding van Bertus Keen als VVTT-voorzitter werd een beleids- en activiteitenplan opgesteld en werd onder de VVTT-leden een enquête gehouden. Helaas overleed Bertus Keen (06-10-1945 – 07-11-1996) na ruim vijf jaren voorzitterschap in 1996 op slechts 51-jarige leeftijd. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Rinie Kling.

Het aspect belangenbehartiging van de trainers kwam het meest naar voren in regelmatige bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de NTTB. Er was meestal twee keer per jaar formeel overleg tussen een lid van het hoofdbestuur van de NTTB en een of meer vertegenwoordigers van het bestuur van de VVTT.

Na de eeuwwisseling verliep bij de VVTT het invullen van de functies in het bestuur en in de redactie van VISIE wat moeizamer. Na het aftreden van Rinie Kling als voorzitter per 1 juli 2003 was er voor hem geen opvolger. De VVTT was bijna ter ziele. Thijs van Veen hield als vice-voorzitter samen met één of twee anderen de VVTT in leven. Pas in augustus 2005 diende zich een nieuwe voorzitter aan in de persoon van Luc Janssen. Sjaak Loef verliet het VVTT-bestuur per 1 oktober 2005, maar met Luc Janssen, Thijs van Veen, Koos Kuiper en Ed van den Berg was er weer een viermansbestuur. Intussen was in de ALV van 10 april 2004 in Wageningen Theo Rieken erelid van de VVTT geworden.


Theo Rieken wordt erelid. Op de foto ook Thijs van Veen, schrijver van dit artikel en lid van verdienste

Op de verschijning van het blad VISIE was tot en met nummer 63 (mei 2006) weinig aan te merken. Maar toen kwam de klad erin. VISIE nummer 64 verscheen met zeer veel moeite pas in november 2007. Bovendien waren er na dit nummer geen redactieleden meer. Het bestuur had een creatieve oplossing: het maken van themanummers waarbij iemand voor één nummer hoofdredacteur is en binnen zijn ‘netwerk’ zorgt voor bijdragen in het kader van een bepaald thema. Voorzitter Luc Janssen benoemde zichzelf tot redacteur van het eerstvolgende themanummer. In november 2008 verscheen VISIE nummer 65 met als thema EJK (Europese Jeugdkampioenschappen). Het geluk lachte het bestuur toe toen Bennie Douwes en Achim Sialino beloofden drie (!) themanummers te maken rond het thema Action Type (totaalcoachen in tafeltennis, begeleiden met de principes van Action Type). In 2009 leverde dit drie ongekend dikke nummers van VISIE op, de nummers 66, 67 en 68. Dit thema viel dusdanig in de smaak dat hieraan ook een weekendbijscholing gewijd werd. Vervolgens verscheen in mei 2010 VISIE nummer 69 met als thema talentscouting en –opleiding, met als eenmalig hoofdredacteur Anneke Kohlmann. Er waren twee kandidaten voor het maken van de twee volgende themanummers van VISIE, maar zover is het helaas nog niet gekomen.

De NFWS veranderde in 2005 in NLcoach en maakte bekend de ledenadministratie en contributie-inning niet langer tot haar takenpakket te rekenen. Deze activiteiten werden teruggegeven aan de lidorganisaties. Dit betekende een uitbreiding van het werk voor de secretaris en met name voor de penningmeester van de VVTT. Hans Waterreus kwam het bestuur versterken als penningmeester. In de ALV van de VVTT op zondag 5 maart 2006 in Eindhoven, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen, werden Luc Janssen, Ed van den Berg, Koos Kuiper en Hans Waterreus benoemd tot bestuursleden van de VVTT. Luc Janssen werd benoemd tot voorzitter. Koos Kuiper vertrok daarna als bestuurslid per 1 september 2006, Ellen Klatt kwam per 15 januari 2007 in het bestuur.

In de ALV van 16 mei 2009 in Nieuwegein was Thijs van Veen aftredend en niet herkiesbaar. Na meer dan 20 jaren bestuurslid van de VVTT vond hij het tijd hieraan een eind te maken. Thijs werd benoemd tot lid van verdienste van de VVTT, evenals oud-voorzitter Rinie Kling. Als nieuwe secretaris werd Leks van Koppen benoemd. De hierna volgende ALV (Algemene Ledenvergadering) van de VVTT was op zaterdag 4 december 2010 in Hotel Van der Valk in Duiven. In deze vergadering bleek dat de bestuursleden Ed van den Berg, Ellen Klatt en Leks van Koppen feitelijk geen bestuurslid meer waren en geen bestuurlijke werkzaamheden voor de VVTT meer verrichtten. Zij werden als het ware geschrapt als bestuurslid. Een schrijnende constatering was dat het bestuur uit slechts twee personen bestond: voorzitter Luc Janssen en penningmeester Hans Waterreus. Terug bij en een herhaling van de situatie van 2003 tot 2005. In de ALV van zaterdag 4 december 2010 werd de jaarrekening 2009 van de VVTT behandeld. Hierna is nog geen nieuwe ALV gehouden. We schrijven nu februari 2012, de jaarrekening 2010 moet nog aan de ALV van de VVTT worden voorgelegd.


Rinie Kling; één van de voorzitters uit het verleden van de VVTT en lid van verdienste

De VVTT heeft een website sinds 1 januari 1999, gemaakt door Terry Schaffers. Na Terry was Wim Kielen de webmaster. De website is al die jaren qua ontwerp onveranderd gebleven en heeft nooit uitgeblonken in actualiteit. Reden voor het bestuur om aan Jacek Offierski te vragen een nieuw ontwerp te maken. U ziet het resultaat.