De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Geschiedenis van de VVTT

Beginjaren

De Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) is op zaterdag 18 juni 1988 opgericht. Op die dag waren in congrescentrum De Reehorst in Ede ongeveer 50 trainers bijeen. Vanuit de trainers was er destijds behoefte aan een betere behartiging van hun belangen en ook aan een betere bevordering van hun vakdeskundigheid. De VVTT heeft deze twee pijlers meegekregen: belangenbehartiging, in de ruimste zin, ook in de richting van de NTTB, en daarnaast deskundigheidsbevordering van de tafeltennistrainers door middel van het aanbieden van bijscholingen en het vaktijdschrift VISIE.

Het voortouw tot de oprichting van de VVTT werd genomen door onder anderen Ad Poulissen, Theo Rieken, Bert van der Helm en Carel Deken. Ad Poulissen, oud-voorzitter van de NTTB en oud-voorzitter van de topsportcommissie van de NTTB, werd de eerste voorzitter van de VVTT. Theo Rieken was werknemer van de NTTB en vervulde bij de VVTT een adviseursrol, hij was geen bestuurslid. Het blad VISIE bestond vanaf februari 1984 al als een uitgave van de commissie opleidingen van de NTTB en werd doorgeschoven naar de VVTT. De commissie opleidingen “neemt met enige weemoed afscheid van ons geesteskind en spreekt de wens uit dat zowel de VVTT als VISIE uitgroeien tot een volwassen eenheid”, zo schrijft commissievoorzitter R. van Soldt in VISIE nr. 8 van februari 1989. Vanaf nummer 8 is VISIE een uitgave van de VVTT.

Ad Stultiens uit Weert was de eerste secretaris/penningmeester van de VVTT. Door ziekte moest hij deze functie al snel neerleggen. Zijn taken werden in december 1988 overgenomen door Thijs van Veen, die men kende als oud-hoofdbestuurslid van de NTTB, oud-lid van de topsportcommissie van de NTTB en als bondsscheidsrechter, echter niet als tafeltennistrainer. Ad Poulissen (06-10-1940 – 23-09-1996), ook geen tafeltennistrainer maar wel heel betrokken bij het wel en wee van de trainers, nam ook al vrij snel afscheid als bestuurslid. Na enkele jaren als voorzitter en als voortrekker te hebben gefungeerd, achtte hij het beter dat een echte trainer deze rol ging overnemen. De voorzittershamer werd per 27 februari 1991 overgenomen door Bertus Keen.

NFWS, NLcoach en belangenbehartiging

De VVTT sloot zich al bij de oprichting aan bij de NFWS, de Nationale Federatie van Werkers in de Sport. De NFWS verleende administratieve ondersteuning in de vorm van ledenadministratie en contributie-inning, en aan het lidmaatschap van een lidorganisatie van de NFWS was een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering verbonden.

De VVTT richtte haar aandacht in de beginjaren met name op de deskundigheidsbevordering. De VVTT organiseerde regelmatig landelijke en later ook regionale bijscholingen, en het blad VISIE verscheen regelmatig. Het aantal leden van de VVTT nam toe en ook het aantal losse abonnees op VISIE. Onder de bezielende leiding van Bertus Keen als VVTT-voorzitter werd een beleids- en activiteitenplan opgesteld en werd onder de VVTT-leden een enquête gehouden. Helaas overleed Bertus Keen (06-10-1945 – 07-11-1996) na ruim vijf jaren voorzitterschap in 1996 op slechts 51-jarige leeftijd. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Rinie Kling.

Het aspect belangenbehartiging van de trainers kwam het meest naar voren in regelmatige bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de NTTB. Er was meestal twee keer per jaar formeel overleg tussen een lid van het hoofdbestuur van de NTTB en een of meer vertegenwoordigers van het bestuur van de VVTT. Tegenwoordig is er ongeveer vier keer per jaar een formeel overleg met de NTTB; meestal met de directeur en een medewerker van het bondsbureau. Soms sluit ook een hoofdbestuurslid aan. Er zijn altijd meerdere bestuursleden van de VVTT aanwezig.

Na de eeuwwisseling verliep bij de VVTT het invullen van de functies in het bestuur en in de redactie van VISIE wat moeizamer. Na het aftreden van Rinie Kling als voorzitter per 1 juli 2003 was er voor hem geen opvolger. Het werd nog erger toen op 10 april 2004 Janine Huiden – Timmer en Terry Schaffers hun jarenlange (respectievelijk ruim 9 en ruim 6 jaar) bestuurslidmaatschap beëindigden. De VVTT was bijna ter ziele. Thijs van Veen hield als vice-voorzitter samen met één of twee anderen de VVTT in leven. Pas in augustus 2005 diende zich een nieuwe voorzitter aan in de persoon van Luc Janssen. Sjaak Loef verliet het VVTT-bestuur per 1 oktober 2005, maar met Luc Janssen, Thijs van Veen, Koos Kuiper en Ed van den Berg was er weer een viermansbestuur. Intussen was in de ALV van 10 april 2004 in Wageningen Theo Rieken erelid van de VVTT geworden.

Thijs van Veen geeft de versierselen die horen bij het erelidmaatschap aan Theo Rieken. In 2009 werd Thijs van Veen benoemd tot lid van verdienste

De NFWS veranderde in 2005 in NLcoach en maakte bekend de ledenadministratie en contributie-inning niet langer tot haar takenpakket te rekenen. Deze activiteiten werden teruggegeven aan de lidorganisaties. Dit betekende een uitbreiding van het werk voor de secretaris en met name voor de penningmeester van de VVTT. Hans Waterreus kwam het bestuur versterken als penningmeester. In de ALV van de VVTT op zondag 5 maart 2006 in Eindhoven, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen, werden Luc Janssen, Ed van den Berg, Koos Kuiper en Hans Waterreus benoemd tot bestuursleden van de VVTT. Luc Janssen werd benoemd tot voorzitter. Koos Kuiper vertrok daarna als bestuurslid per 1 september 2006, Ellen Klatt kwam per 15 januari 2007 in het bestuur.

In de ALV van 16 mei 2009 in Nieuwegein was Thijs van Veen aftredend en niet herkiesbaar. Na meer dan 20 jaren bestuurslid van de VVTT vond hij het tijd hieraan een eind te maken. Thijs werd benoemd tot lid van verdienste van de VVTT, evenals oud-voorzitter Rinie Kling. Als nieuwe secretaris werd Leks van Koppen benoemd. De hierna volgende ALV (Algemene Ledenvergadering) van de VVTT was op zaterdag 4 december 2010 in Hotel Van der Valk in Duiven. In deze vergadering bleek dat de bestuursleden Ed van den Berg, Ellen Klatt en Leks van Koppen feitelijk geen bestuurslid meer waren en geen bestuurlijke werkzaamheden voor de VVTT meer verrichtten. Zij werden als het ware geschrapt als bestuurslid. Een schrijnende constatering was dat het bestuur uit slechts twee personen bestond: voorzitter Luc Janssen en penningmeester Hans Waterreus. Terug bij en een herhaling van de situatie van 2003 tot 2005. In de ALV van zaterdag 4 december 2010 werd de jaarrekening 2009 van de VVTT behandeld. Sommige leden, zoals Remie Beelen en Martin Brinkhoff hebben toen aangeboden om Luc Janssen bij te staan om de VVTT weer nieuw leven in te blazen. Martin is ook nog enige tijd bestuurslid geweest. Ook kon Luc altijd aankloppen bij Theo Rieken; dat deed hij regelmatig, soms zelfs met een bos bloemen voor Theo’s vrouw Annie.

VISIE

Op de verschijning van het blad VISIE was tot en met nummer 63 (mei 2006) weinig aan te merken. Veel leden en niet-leden werkten mee aan het blad. In dit verband moet ook de naam Anco Balfoort genoemd worden. Maar toen kwam de klad erin. VISIE nummer 64 verscheen met zeer veel moeite pas in november 2007. Bovendien waren er na dit nummer geen redactieleden meer. Het bestuur had een creatieve oplossing: het maken van themanummers waarbij iemand voor één nummer hoofdredacteur is en binnen zijn ‘netwerk’ zorgt voor bijdragen in het kader van een bepaald thema. Voorzitter Luc Janssen benoemde zichzelf tot redacteur van het eerstvolgende themanummer. In november 2008 verscheen VISIE nummer 65 met als thema EJK (Europese Jeugdkampioenschappen). Het geluk lachte het bestuur toe toen Bennie Douwes en Achim Sialino beloofden drie (!) themanummers te maken rond het thema Action Type (totaalcoachen in tafeltennis, begeleiden met de principes van Action Type). In 2009 leverde dit drie ongekend dikke nummers van VISIE op, de nummers 66, 67 en 68. Dit thema viel dusdanig in de smaak dat hieraan ook een weekendbijscholing gewijd werd. Vervolgens verscheen in mei 2010 VISIE nummer 69 met als thema talentscouting en –opleiding, met als eenmalig hoofdredacteur Anneke Kohlmann. VISIE 70 is verzorgd door Rob Koggel.

VISE 76, ter gelegenheid van het promotie-onderzoek van Irene Faber

VISIE 71 is het eerste exemplaar dat in full color is uitgebracht. Ying Fu Li was de hoofdredacteur van de nummer 71 tot en met 73. Daarna heeft het bestuur de redactie van het blad overgenomen. Luc Janssen en met name Irene Faber en Thomas Groenevelt hebben daarin een voorname rol gespeeld. Zij werden daarin ondersteund door Thijs van Veen die de artikelen taalkundig corrigeerde. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum werd zelfs een dubbel nummer uitgebracht: als je het blad vanaf de ene kant las was het thema “Passie voor Professie”; aan de andere kant was het thema “Gluren bij de buren”.

Bijscholingen en professionalisering

Naast het uitgeven van het blad VISIE is het organiseren van bijscholingen de belangrijkste activiteit van de VVTT geweest. Theo Rieken heeft daarbij altijd een voorname rol in de organisatie gespeeld, maar onder anderen Rinie Kling, Janine Huiden-Timmer en Luc Janssen zijn ook op dit gebied actief geweest. Tegenwoordig is Marnik Gommers in het bestuur verantwoordelijk voor de bijscholingen.

Rinie Kling, in 2009 benoemd tot lid van verdienste

Veel Nederlandse toptrainers hebben meegewerkt aan diverse bijscholingen: Peter Engel, Achim Sialino, Jan Vlieg, Peter Boon, Theo Rieken, Li Jiao, Titus Damsma, Marcel Kraa en Luc Janssen zijn daarvan bekende voorbeelden. Ook buitenlandse toptrainers hebben bijdragen geleverd. In 1993 heeft Glen Öst, jarenlang trainer van Jan-Ove Waldner, een heel weekeinde zijn visis op tafeltennis met Nederlandse trainers gedeeld. In 2011 heeft de VVTT bij de WK in Rotterdam meerdere bijscholingen georganiseerd. Een daarvan was met de Fransman Michel Gadal; de trainer van voormalig wereldkampioen Jean-Philippe Gatien.

In samenwerking met de NTTB werd een plan opgesteld voor professionalisering van de VVTT. Er werd een zogenaamde ZZP’er (Frank du Bois) gevonden die met name de bijscholingen organiseerde. Helaas trok de NTTB zich snel terug vanwege de problemen tussen de VVTT en een hoofdbestuurslid. Het lukte ook niet om de gewenste groei in het aantal bijscholingen en het aantal deelnemers te bewerkstelligen. Sterker nog, regelmatig moesten bijscholingen worden afgelast vanwege een gebrek aan belangstelling.

Congressen

In 2013 werd op Papendal ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VVTT een congres georganiseerd. Sportpsycholoog Rico Schuiers en de Duitse trainer Marko Fehl waren de inleiders. Het werd een groot succes. In 2016 werd het volgende congres gehouden in Nieuwegein, ditmaal met Ralf Kosters, Martijn Nijhoff en Dirk Hüber. Op beide congressen waren ongeveer 30 deelnemers actief. Helaas was er in 2017 te weinig belangstelling en moest het congres worden afgeblazen.

In 2018 bestond de VVTT 30 jaar. Er werd een groots congres in Zoetermeer gehouden met veel nationale in internationale sprekers: Trink Keen, Bettine Vriesekoop, Yannick Vostes en Aad Kwakkelstein zijn enkele voorbeelden uit de tafeltenniswereld. Het thema was gluren bij de buren en daarom waren er ook bijdragen vanuit onder meer de tenniswereld en het atletiek.
In 2019 werd in Nieuwegein een congres gehouden met de Duitse toptrainer Richard Prause.