De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Geschiedenis van de VVTT

Oprichting VVTT 18 juni 1988

De Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) is op zaterdag 18 juni 1988 opgericht. Op die dag waren in congrescentrum De Reehorst in Ede ongeveer 50 trainers bijeen. Vanuit de trainers was er destijds behoefte aan een betere behartiging van hun belangen en ook aan een betere bevordering van hun vak deskundigheid. De VVTT heeft de volgende twee pijlers meegekregen: belangenbehartiging van de tafeltennistrainers, ook in de richting van de NTTB, en  deskundigheidsbevordering van de tafeltennistrainers door middel van het organiseren van bijscholingen en congressen en door middel van het vaktijdschrift VISIE en trainersbrieven.

Het voortouw tot de oprichting van de VVTT werd genomen door onder anderen Ad Poulissen, Theo Rieken, Bert van der Helm en Carel Deken. Ad Poulissen, oud-voorzitter van de NTTB en oud-voorzitter van de topsportcommissie van de NTTB, werd de eerste voorzitter van de VVTT. Theo Rieken was werknemer van de NTTB en vervulde bij de VVTT een adviseursrol, hij was geen bestuurslid. Het blad VISIE bestond vanaf februari 1984 al als een uitgave van de commissie opleidingen van de NTTB en werd doorgeschoven naar de VVTT. De commissie opleidingen “neemt met enige weemoed afscheid van ons geesteskind en spreekt de wens uit dat zowel de VVTT als VISIE uitgroeien tot een volwassen eenheid”, zo schrijft commissievoorzitter R. van Soldt in VISIE nr. 8 van februari 1989. Vanaf nummer 8 is VISIE een uitgave van de VVTT.

Ad Stultiens uit Weert was de eerste secretaris/penningmeester van de VVTT. Door ziekte moest hij deze functie al snel neerleggen. Zijn taken werden in december 1988 overgenomen door Thijs van Veen, die bekend was als oud-hoofdbestuurslid van de NTTB, oud-lid van de topsportcommissie van de NTTB en als bondsscheidsrechter.

Ad Poulissen (06-10-1940 – 23-09-1996) was geen tafeltennistrainer maar wel heel betrokken bij het wel en wee van de trainers. Na enkele jaren voorzitterschap vond hij het beter dan een echte trainer de rol van voorzitter ging overnemen. De voorzittershamer werd per 27 februari 1991 overgenomen door Bertus Keen, een bekende tafeltennistrainer. Helaas overleed Bertus Keen (06-10-1945 – 07-11-1996) na ruim vijf jaren voorzitterschap in 1996 op slechts 51-jarige leeftijd. Hij werd als voorzitter in 1995 opgevolgd door Rinie Kling. Ondertussen was er een volledig bestuur met Thijs van Veen, Janine Huiden-Timmer, Terry Schaffers en Sjaak Loef. 

NFWS, NLcoach en belangenbehartiging

De VVTT sloot zich al bij de oprichting aan bij de NFWS, de Nationale Federatie van Werkers in de Sport. De NFWS verleende administratieve ondersteuning in de vorm van ledenadministratie en contributie-inning, en aan het lidmaatschap van een lidorganisatie van de NFWS was een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering verbonden.

De VVTT richtte haar aandacht in de beginjaren met name op de deskundigheidsbevordering. De VVTT organiseerde regelmatig landelijke en later ook regionale bijscholingen, en het blad VISIE verscheen regelmatig. Het aantal leden van de VVTT nam toe en ook het aantal losse abonnees op VISIE. Onder de bezielende leiding van Bertus Keen als VVTT-voorzitter werd een beleids- en activiteitenplan opgesteld en werd onder de VVTT-leden een enquête gehouden.

Het aspect belangenbehartiging van de trainers kwam het meest naar voren in regelmatige bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de NTTB. Er was meestal twee keer per jaar formeel overleg tussen een lid van het hoofdbestuur van de NTTB en een of meer vertegenwoordigers van het bestuur van de VVTT. Tegenwoordig is er regelmatig overleg met de NTTB.

VVTT bestuur vanaf 2000

De VVTT startte rond de eeuwwisseling met het professionaliseren van de bijscholingen. Voortaan werd het standaard om drie landelijke bijeenkomsten per jaar te organiseren en daarbij in elke afdeling minimaal 1 of 2 afdelingsbijeenkomsten door te laten gaan. Ook het licentiesysteem voor trainers werd in overleg met de NTTB doorgevoerd. Dit was het werk van Rinie Kling en Janine Huiden. Thijs van Veen was de vaste factor en beheerde conscentieus de penningen van de VVTT. Terry Schaffers hield zich bezig met de website. Na jarenlang in het bestuur te hebben gezeten, besloot Rinie Kling te stoppen en af te treden als voorzitter per 1 juli 2003. Er was toen geen opvolger voor het voorzitterschap. Na 9 jaar vond Janine Huiden-Timmer het tijd om het bestuur te verlaten om tijd te maken voor andere zaken. Zij ging op 10 april 2004 uit het bestuur. Ook Terry Schaffers stopte op die dag als bestuurslid na 6 jaar zitting te hebben genomen in het VVTT bestuur. Er waren op dat moment geen opvolgers beschikbaar en de VVTT was bijna ter ziele. Thijs van Veen hield als vice-voorzitter de VVTT nog enigszins in leven, samen met Sjaak Loef. Sjaak Loef verliet vervolgens het bestuur per 1 oktober 2005. In 2005 kreeg Thijs van Veen versterking met de komst van nieuwe bestuursleden, namelijk Luc Janssen (voorzitter), Koos Kuiper en Ed van den Berg. Er was daarmee weer een viermansbestuur. Intussen was in de ALV van 10 april 2004 in Wageningen Theo Rieken erelid van de VVTT geworden.

Thijs van Veen geeft de versierselen die horen bij het erelidmaatschap aan Theo Rieken. In 2009 werd Thijs van Veen benoemd tot lid van verdienste

De NFWS veranderde in 2005 in NLcoach en maakte bekend de ledenadministratie en contributie-inning niet langer tot haar takenpakket te rekenen. Deze activiteiten werden teruggegeven aan de lidorganisaties. Dit betekende een uitbreiding van het werk voor de secretaris en met name voor de penningmeester van de VVTT. Hans Waterreus kwam het bestuur versterken als penningmeester. In de ALV van de VVTT op zondag 5 maart 2006 in Eindhoven, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen, werden Luc Janssen (voorzitter), Ed van den Berg, Koos Kuiper en Hans Waterreus benoemd tot bestuursleden van de VVTT. Koos Kuiper vertrok daarna als bestuurslid per 1 september 2006, Ellen Klatt kwam per 15 januari 2007 in het bestuur.

In de ALV van 16 mei 2009 in Nieuwegein was Thijs van Veen aftredend en niet herkiesbaar. Na meer dan 20 jaren bestuurslid van de VVTT vond hij het tijd hieraan een eind te maken. Thijs werd benoemd tot lid van verdienste van de VVTT, evenals oud-voorzitter Rinie Kling. Als nieuwe secretaris werd Leks van Koppen benoemd. De hierna volgende ALV (Algemene Ledenvergadering) van de VVTT was op zaterdag 4 december 2010 in Hotel Van der Valk in Duiven. In deze vergadering bleek dat de bestuursleden Ed van den Berg, Ellen Klatt en Leks van Koppen feitelijk geen bestuurslid meer waren en geen bestuurlijke werkzaamheden voor de VVTT meer verrichtten. Zij werden vervolgens geschrapt als bestuurslid. Een schrijnende constatering was dat het bestuur uit slechts twee personen bestond: voorzitter Luc Janssen en penningmeester Hans Waterreus. In de ALV van zaterdag 4 december 2010 werd de jaarrekening 2009 van de VVTT behandeld. In die jaren hebben enkele leden nog wel bijgesprongen, maar was de bestuurlijke kracht beperkt. Gelukkig was Theo Rieken bereid om op verzoek adviezen te geven.

In de latere jaren werd het bestuur gelukkig uitgebreid. Martijn Spithoven kwam in het bestuur. Ook Irene Faber trad in 2016 toe tot het bestuur. Irene nam de rol van secretaris op zich en zij deed de redactie van VISIE. Irene heeft ook veel werk verricht voor het jubileumcongres van de VVTT in 2018. Later kwam Marnik Gommers en Thomas Groenevelt het bestuur versterken. Ook Rinie Kling voegde zich bij het bestuur als penningmeester. Ondertussen vertrok Martijn Spithoven in 2016 uit het bestuur. In 2019 droeg Luc Janssen de voorzittershamer over aan Thomas Groenevelt. In 2020 nam Irene Faber zitting in het Hoofdbestuur en was de VVTT functie niet meer verenigbaar. Tot op heden levert Irene nog steeds een flinke bijdrage aan het blad VISIE. Luc Janssen werd later in 2021 benoemd tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de VVTT. Onder de bezielende leiding van Thomas werd het bestuur uitgebreid met een oude bekende. Ook Janine Huiden-Timmer kwam in oktober 2020 het bestuur weer versterken. In 2021 was ook Aldert Jan Bijl enthousiast geworden en voegde zich bij het bestuur. Er lag veel achterstallig werk voor de bestuursleden na jarenlange onderbezetting in het bestuur en de vele personeelswisselingen. Vanwege persoonlijke redenen besloot Thomas Groenevelt in het najaar van 2021 zijn werkzaamheden als voorzitter neer te leggen. Hij had de afgelopen jaren vele Visies in samenwerking met andere trainers gemaakt.

We zitten nu in 2022 en er staat nu een stevig bestuur. Rinie Kling is voorlopig voorzitter en secretaris. Het is de bedoeling dat Marnik Gommers in het najaar het voorzitterschap overneemt. Janine Huiden is penningmeester. Aldert Jan is verantwoordelijk voor de bijscholingen. Het bestuur zoekt nog één bestuurslid om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen en met name voor het redigeren en maken van de VISIE.

VISIE

Vanaf het begin van de oprichting van de VVTT verscheen er regelmatig VISIES. Er waren altijd veel trainers die het leuk vonden om mee te werken aan dit fraaie magazine. Vooral Anco Balfoort heeft een stevige bijdrage geleverd aan de VISIES in de beginjaren van deze eeuw. Toch konden de VISIES steeds gemaakt worden omdat er regelmatig gast redacteurs mooie themanummers maakten. Zo was er in 2008 een VISIE, nummer 65, met als thema EJK (Europese Jeugdkampioenschappen). Daarna boden Bennie Douwes en Achim Sialino aan om drie themanummers te maken over Action Type (voorkeursstijlen bij bewegen en met name gericht op tafeltennis). Deze nummers getiteld, Totaal coachen in tafeltennis met de principes van Action Type, werden grif gelezen. Voor wie graag deze nummers zou willen aanschaffen, gaat het om de nummers 66, 67 en 68. Dit waren drie ongekend dikke nummers van VISIE. Dit thema viel dusdanig in de smaak dat hieraan ook een weekend bijscholing gewijd werd. Vervolgens verscheen in mei 2010 VISIE nummer 69 met als thema talentscouting en –opleiding, met als eenmalig hoofdredacteur Anneke Kohlmann. VISIE 70 is verzorgd door Rob Koggel.

VISE 76, ter gelegenheid van het promotie-onderzoek van Irene Faber

VISIE 71 is het eerste exemplaar dat in full color is uitgebracht. Ying Fu Li was de hoofdredacteur van de nummer 71 tot en met 73. Daarna heeft het VVTT-bestuur de redactie van het blad overgenomen. Irene Faber en Thomas Groenevelt hebben veel tijd gestoken in de nummers die daarna zijn uitgekomen (nummer 74 tot en met 83). Zij werden daarin ondersteund door Thijs van Veen die de artikelen taalkundig corrigeerde. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum werd een dubbel nummer uitgebracht: als je het blad vanaf de ene kant las was het thema “Passie voor Professie”; aan de andere kant was het thema “Gluren bij de buren”. In 2021 zijn er twee VISIES uitgebracht. Eén nummer ging over het thema meisjes en vrouwen in de tafeltennissport. Dit nummer vond de NTTB zo belangrijk, dat deze breed is verspreid onder alle kaderleden van de NTTB. Het laatste nummer van 2021 ging over de geestelijke vader van de VVTT, die zijn 80 ste verjaardag bekroond zag met een geweldige uitgave over zijn bijdrage aan de tafeltennissport: een VISIE over Theo Rieken. Vele trainers hebben een bijdrage geleverd aan dit themanummer. Met zijn fantastische ervaring aan tafeltennisoefeningen gaf Theo Rieken in het najaar nog een bijscholing. Deze bijscholing werd bijzonder gewaardeerd door zowel oude als jonge tafeltennistrainers. Hiermee onderstreepte Theo zijn gezegde: Een leven lang leren!

Bijscholingen en professionalisering

Naast het uitgeven van het blad VISIE is het organiseren van bijscholingen de belangrijkste activiteit van de VVTT geweest. Theo Rieken heeft daarbij altijd een voorname rol in de organisatie gespeeld. Vanaf 1995 tot en met 2004 heeft Janine Huiden-Timmer de landelijke bijscholingen georganiseerd. Er was altijd veel animo om deze interessante bijscholingen te volgen. Vanaf 2005 heeft Luc Janssen nog enkele bijscholingen georganiseerd. Als tussenoplossing werd Frank du Bois gevraagd om bijscholingen te organiseren. Zijn aanstelling was onderdeel van een plan voor professionalisering van de VVTT. Dit plan is indertijd in samenwerking met de NTTB opgesteld. Toch lukte het niet goed om het aantal bijscholingen te verhogen. Er werd vervolgens besloten om dit weer door een bestuurslid te laten oppakken. Tegenwoordig zijn Marnik Gommers en Aldert Jan Bijl als bestuursleden verantwoordelijk voor de bijscholingen.

Rinie Kling, in 2009 benoemd tot lid van verdienste

Veel Nederlandse toptrainers hebben meegewerkt aan diverse bijscholingen: Peter Engel, Achim Sialino, Jan Vlieg, Peter Boon, Theo Rieken, Li Jiao, Titus Damsma en Marcel Kraa zijn daarvan bekende voorbeelden. Ook buitenlandse toptrainers hebben bijdragen geleverd. In 1993 heeft Glenn Öst, jarenlang trainer van Jan-Ove Waldner, een heel weekeinde zijn visie op tafeltennis met Nederlandse trainers gedeeld. In 2011 heeft de VVTT bij de WK in Rotterdam meerdere bijscholingen georganiseerd. Een daarvan was met de Fransman Michel Gadal; de trainer van voormalig wereldkampioen Jean-Philippe Gatien. Deze trainer hebben we afgelopen zomer weer naar Nederland gehaald. Tijdens het congres heeft Michel Gadal interessante inzichten met de aanwezige trainers gedeeld.

Congressen

In 2013 werd op Papendal ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VVTT een congres georganiseerd. Sportpsycholoog Rico Schuyers en de Duitse trainer Marko Fehl waren de inleiders. Het werd een groot succes. In 2016 werd het volgende congres gehouden in Nieuwegein, ditmaal met Ralf Kosters, Martijn Nijhoff en Dirk Hüber. Op beide congressen waren ongeveer 30 deelnemers actief. Helaas was er in 2017 te weinig belangstelling en moest het congres worden afgeblazen.

In 2018 bestond de VVTT 30 jaar. Er werd een groots jubileumcongres in Zoetermeer gehouden met veel nationale in internationale sprekers: Trinko Keen, Bettine Vriesekoop, Yannick Vostes en Aad Kwakkelstein zijn enkele voorbeelden uit de tafeltenniswereld die hier optraden als docent. Het thema was gluren bij de buren en daarom waren er ook bijdragen vanuit onder meer de tenniswereld en de atletiek.
In 2019 werd in Nieuwegein een congres gehouden met de Duitse toptrainer Richard Prause.

Recent werd in 2021 in augustus na de lockdown weer een mooi congres georganiseerd in Nijmegen. Zo’n dertig tafeltennistrainers waren getuige van mooie presentaties en debatten onder leiding van de Franse toptrainer Michel Gadal. Er waren verder nog presentaties van Bram Lichtenberg, Pieter Geerts en Pepijn Lochtenberg. Al met al een zeer geslaagd congres.