De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Notulen Algemene Ledenvergadering, 22 april 2012, Nijmegen

Aanwezig zijn:

Theo Rieken, Luc Janssen, Frank du Bois, Hans Waterreus, Remi Beelen, Rob Koggel, Jacek Offierski, Bert van Schaik, Koen Jacobs, Anneke Kohlmann, Rob Huizinga, Koos Kuiper, Maarten de Mol, Jelle-Jan Pieterse, Gerald van Grunsven, Louis van Hooft, Inge Wevers, Bas van Vliet, Johan Scholten, Peter Milikan, Theo van Mullekom, Wiel Schers, Ruud Gerrevink, Wim Fassotte, Stefan Heijnis, Wiebe Anema, Peter Hendriksen, Martin Lindenaar, Wilfred Berkhof (geen lid, maar is direct na ALV lid geworden), Willem Ruwette (geen lid), Dennis Fritz (geen Lid) en Jacob ten Have
 
1. Opening
Luc Janssen opent de vergadering. Hij benadrukt dat dit een bijzondere ALV is. De ALV gaat over de laatste 2 jaar, daar er vorig jaar geen ALV is gehouden.
Door opgelopen achterstand wordt er voor 2012 een voorlopige begroting gepresenteerd. Die voor 2013 zal eind 2012 gepresenteerd worden. Hierdoor is er gekozen om tijdens deze ALV zo snel mogelijk naar punt 11 toe te werken zodat we toekomstgericht verder kunnen gaan.
 
2. Mededelingen
Martin Brinkhoff, Frank Luquin, Thijs van Veen, Henk Hoonings, Jos Meijs, Wim Kielen en Paul Molenaar hebben zich afgemeld voor de ALV.
 
3. Bestuursverkiezing
Hans Waterreus was aftredend en herkiesbaar. Hans wordt door de ALV unaniem herkozen. Jacob ten Have is door het bestuur voorgedragen als nieuw lid van het bestuur om het secretariaat te doen. Jacob wordt door de ALV unaniem gekozen. Bert van Schaik stelde de vraag of er een minimum aantal bestuursleden is voor de VVTT. De voorzitter antwoordt dat dit zal worden uitgezocht, zowel in het verenigingsrecht als in de statuten van de VVTT.
 
4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de VVTT op zaterdag 4 december 2010 in Duiven
Geen opmerkingen
 
5. Algemeen jaarverslag 2010-2011
Er is een vraag gekomen van Theo van Mullekom omtrent de positie van de voorzitter van de VVTT, Luc Janssen, en de samenwerking met de NTTB. De opgenomen tekst, te lezen op pagina 2 van het jaarverslag, geeft het beeld van zowel de NTTB als de VVTT weer. Er wordt nog steeds gewerkt aan een oplossing. Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV.
6. Financieel jaarverslag 2010-2011
Ruud van Gerrevink vraagt hoe het zit met de contributie; deze is niet of nauwelijks geïnd de laatste 2 jaar. Hans Waterreus, penningmeester, heeft uitgelegd dat door drukte/privé-omstandigheden het een en ander mis is gegaan. Hij is aan een inhaalslag bezig en zal met terugwerkende kracht de contributie alsnog innen. De vraag of het lidmaatschap aan NLcoach wel betaald was door de VVTT wordt met ja beantwoord. Johan Scholten vraagt zich af waarom de prijzen voor de bijscholingen zo hoog waren en waarom de post verenigingsactiviteiten zo hoog was. Dit is uitgelegd door Luc en Frank du Bois. Het bedrag wordt uitgegeven aan alle zaken omtrent bijscholingen. Ook de aanstelling van Frank als professionele kracht kost geld. De hoge kosten voor bijscholingen worden verantwoord door de hoge kwaliteit die de VVTT biedt tijdens deze bijscholingen. Verder krijgt de VVTT ook geen enkele financiële steun van de NTTB. Ruud benadrukt dat trainers ook geld kunnen vragen voor het bijwonen van bijscholingen aan verenigingen.  Zij hebben er baat bij dat hun trainers zich bijscholen. Wim Fassotte en Peter Milikan stellen vragen over de rol van de NTTB omtrent bijscholingen en het licentiesysteem. De keuze van de VVTT om bijscholingen te blijven geven is een keus van de VVTT geweest, de NTTB geeft hier geen geld meer voor. Hoe dit zich verhoudt tot het licentiesysteem voor trainers van de NTTB is vooralsnog onduidelijk. Theo Rieken treedt namens de VVTT in contact met de NTTB om het gesprek tussen de VVTT en de NTTB weer op gang te brengen. De verhoudingen zijn aan de beterende hand. Tijdens de landelijke bijeenkomst van trainers in september of december 2012 zal hier verslag over gedaan worden door Theo. Wel is er door Peter verzocht om uit te zoeken hoe het nu zit met het licentiesysteem. Het HB van de NTTB zou per licentie eisen op moeten stellen waaraan de trainer moet voldoen. Zodra dit bekend is, en volgens sommigen in de zaal is dit al het geval, zal de VVTT dit ook op haar website zetten. Tevens zal de VVTT kijken of ze leden van de VVTT kunnen waarschuwen wanneer hun licentie dreigt te verlopen. Dit zal vanuit de ledenadministratie gebeuren.
 
7. Verslag van de kascommissie
Wegens het ontbreken van een financieel verslag heeft de kascommissie geen verslag kunnen samenstellen.
Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd onder restrictie van de bevindingen van de kascommissie. De kascommissie zal bij wijze van uitzondering dit jaar 2011, 2010 en 2009 onder handen nemen. De afhandeling zal door de kascommissie, Bert van Schaik en Wim Kielen in overleg met de penningmeester van de VVTT, Hans Waterreus, uitgevoerd worden.
 
8. Verkiezing van de kascommissie
Er wordt geen nieuwe kascommissie aangewezen. Dit zal wel tijdens de volgende ALV gebeuren. 
 
9. Begroting 2012 en verwachte resultaat 2012
De verwachting is dat 2012 nog een negatief resultaat zal weergeven. In 2013 zal het bestuur door toename van sponsorinkomsten en leden een sluitende  begroting jaar presenteren. Ondanks de hoge kosten voor bijscholingen is het streven om iedere bijscholing altijd door te laten gaan. De begroting wordt door de ALV goedgekeurd.
 
10. Rondvraag
Theo van Mullekom hoopt dat VISIE weer verschijnt, al weet hij dat het maken van  VISIE veel werk vraag van vrijwilligers. Het maken van VISIE is wel opgenomen in de begroting. Rob Koggel wordt de nieuwe coördinator en streeft er dit jaar naar  een exemplaar uit te brengen. Wiel Schers vertelde over de trainersvereniging van Limburg. Deze werkt zelfstandig, onder de vleugel van de NTTB-Limburg. Dit gebeurt naar tevredenheid van beide partijen. Verder is Jacek Offerski nog naar voren gehaald om hem de complimenten en bloemen te overhandigen voor het vervaardigen van de mooie en functionele website van de VVTT.
 
11. Activiteiten 2012-2013 (naar aanleiding van Visie, Missie en Doelstellingen, zie website)
In groepje wordt gesproken over de toekomstplannen van de VVTT en de ideeën die daarbij leven bij de aanwezige leden. Op de website zal verslag gedaan worden van deze besprekingen.
 
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.