De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) is de belangenvereniging van en voor de Nederlandse tafeltennistrainer. Zij behartigt hun belangen, waarbij zij met name streeft naar vergroting van de kennis en vaardigheden. De  VVTT is op 18 juni 1988 opgericht.

Reactie van de VVTT op concept-bouwplan NTTB

 De Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) ondersteunt het initiatief van de NTTB om met een bouwplan haar visie op de toekomst van de NTTB naar buiten te brengen. Er staat ook een aantal zaken in die de indruk wekken dat de makers van dit plan goede bedoelingen hebben met de NTTB. Het verontrust de VVTT in hoge mate dat de sfeer die dit plan uitademt een sfeer is van een vrijwilligersorganisatie die geen financiële investeringen wil doen om de tafeltennissport in zowel de breedte als de top op een hoger plan te brengen. De VVTT vraagt zich af hoe de NTTB de mensen denkt te kunnen vinden die nodig zijn om dit plan te kunnen uitvoeren. In de missie wordt gesproken over het beoefenen van tafeltennis als spel en sport. De VVTT vindt het jammer dat spel hier voor sport gaat. Tafeltennis is een prachtige sport die op vele niveaus en door mensen van vrijwel alle leeftijden kan worden beoefend. Een belangrijk element van een spelsport als tafeltennis is het spel- of wedstrijdelement, maar het blijft een sport. De uitstraling van een spel is een uitstraling waar de VVTT zich niet in kan vinden. De drie pijlers waarop dit bouwplan is gebaseerd zijn goed, maar de invulling van deze pijlers is heel mager. De onderlinge samenhang tussen de pijlers is ook onvoldoende ingevuld; een bouwwerk waar de onderdelen niet goed met elkaar verbonden zijn is gedoemd in te storten. Het streven naar een transparante, efficiënte en effectieve organisatie is prima, maar ook hier is de volgorde vreemd. Effectiviteit is altijd belangrijker dan efficiëntie: je kunt heel efficiënt een kuil graven, maar als je die kuil niet nodig hebt, ben je niet effectief en dus nutteloos bezig geweest. De NTTB wil eenheid van beleid en uitstraling: ook dat is een prima streven, maar bij de bijbehorende actiepunten lijkt het te gaan om de vorm: het gebruik van de huisstijl wordt nadrukkelijk genoemd, maar er wordt te weinig gedaan aan de echte inhoud. Het werken aan de breedte spreekt de VVTT als titel ook enorm aan. Het lijkt echter dat uitvoering van de plannen niks mag kosten. Bij vrijwel alle activiteiten staat nadrukkelijk vermeld dat er geen financiële consequenties zijn. Dat lijkt mooi, maar een organisatie die niet bereid is echt (en dus ook financieel) te investeren in zijn toekomst heeft per definitie een moeilijke toekomst. Een prachtig voorbeeld hiervan is het streven naar meer en betere opleidingen.

 
De VVTT vindt (en heeft dat ook diverse malen uitgesproken), dat de rol van trainers in ledenwerving en -behoud enorm belangrijk is. Om die rol goed in te kunnen vullen, moeten er voldoende goed opgeleide trainers zijn. Eén van de redenen dat er de laatste jaren te weinig opleidingen zijn gegeven, is de enorm lage vergoeding voor docenten. Datzelfde geldt voor degenen die inhoud geven aan modernisering van de opleidingen. Trainers dragen een zware verantwoordelijkheid: zij nemen bijvoorbeeld de verantwoording van andermans kinderen op zich. Een dergelijke verantwoording wordt bij voorkeur door professionals gedragen. Dergelijke professionals verdienen een fatsoenlijke vergoeding en hebben het recht op goede, door professionals verzorgde, opleidingen. Samenwerking met scholen en gemeenten is een ander voorbeeld waarvan de VVTT vindt dat daarvoor de inbreng van professioneel en geschoold kader noodzakelijk is. Andere sportbonden hebben consulenten die voor verenigingen lessen op scholen kunnen verzorgen en bijscholingen van kader realiseren. Bij dergelijke projecten worden betaalde trainers ingezet met geschikte materialen voor kennismakingslessen op scholen. De NTTB heeft daar tot dusverre onvoldoende op ingehaakt. Het kost inderdaad (veel) geld om die consulenten en trainers in te zetten en de materialen aan te schaffen, maar bij goede keuzes wordt dat terugverdiend.
 
Resultaten aan de top is ook een prachtige titel, maar ook hier heeft de VVTT sterke twijfels bij de haalbaarheid. Het is bijvoorbeeld prima om streefgetallen vast te stellen voor het opleiden van B- en C-trainers. Uiteraard kost het opleiden van trainers op hogere niveaus nog meer en van de NTTB mag verwacht worden een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het opleiden van deze trainers. Daarnaast kan de NTTB, veel meer dan dat nu gebeurt, een goede werkgever zijn voor gepassioneerde trainers die daar hun toekomst voor willen geven.
 
De NTTB verdient een compliment voor haar financiële opruimwerkzaamheden van de laatste jaren. Nu de grond weer bouwrijp is gemaakt, heeft de bond het lef en de visie nodig om te investeren. En goede investeringen zijn geen kosten; het zijn uitgaven die zichzelf terugverdienen.